Uppdatering kring fasadrenovering med balkongtillbyggnad

Nu har vi kommit så långt med alla detaljer kring fasadrenoveringen, balkonger och terrasserna att förfrågningsunderlaget ska skickas ut. Det betyder att våra byggprojektledare kommer skicka ut förfrågan till olika entreprenörer som sedan svarar med ett kostnadsförslag. Den processen kommer starta inom kort. Vi kommer löpande uppdatera er med vidare information i hur processen fortlöper.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Sammanfattning från föreningsstämma samt uppdatering om balkonger

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för den något okonventionella föreningsstämman för 2019 som i år hölls utomhus.

På stämman togs beslut i att gå vidare med möjligheten till balkonger, samt att det ska vara tillåtet att bygga terrass på vån 1, för boenden på Fänriksgatan 6.

Styrelsen har tagit kontakt med byggprojektledaren som nu förbereder ett förfrågningsunderlag till olika entreprenörer som ska genomföra arbetet. Till er på Fänriksgatan 6 så är det viktigt att ni nu börjar fundera på om ni är intresserade av en balkong (vån 2-3) eller fransk balkong (vån 1, med möjlighet till terrass). Styrelsen kommer återkomma i frågan efter midsommar och då ta kontakt med varje lägenhetsinnehavare.

Vi i styrelsen vill även passa på att önska alla våra medlemmar en riktigt trevlig midsommar och sommar!

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Ordinarie föreningsstämma för 2019

Medlemmarna i Brf Bellevue kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

OBS! På denna stämma kommer det tas beslut rörande utbyggnad av balkonger på Fänriksgatan 6. Detta är ett stort beslut för föreningen och vi råder så många som möjligt att delta.

Mer information och detaljer kommer att ges på stämman, men en snabb sammanfattning är:

 • Utbyggnad av balkong kommer att erbjudas till de boenden på Fänriksgatan 6 där det finns byggnadsteknisk möjlighet.
 • Respektive boende väljer själv om dom önskar delta i utbyggnaden
 • Alla kostnader för balkong bekostas av respektive boende, det är alltså ingenting som föreningen eller övriga boenden bekostar.
 • Ritning på förslaget finns här: Balkonger Fänriksgatan

Till denna stämma har det även inkommit en motion rörande utbyggnaden av balkongerna, denna finns här: Motion till föreningsstämma

Årsredovisningen finns här: Årsredovisning 2019

OBS! På grund av det rådande läget med COVID-19 så kommer stämman att hållas utomhus i år, på gräsytan bakom Fänriksgatan 6.

Tid: Onsdagen den 10 juni 2020, kl 19.00

Plats: Gräsytan bakom Fänriksgatan 6

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

KÄLLARARBETE PÅ FÄNRIKSGATAN UNDER VECKA 20

Nästa vecka (20) kommer en firma att koppla bort två golvbrunnar i källaren på Fänriksgatan.
Detta är en del i arbetet med att hålla råttorna borta. Dom kommer att behöva bila upp golvet vilket kommer föra en del oväsen.
Arbetet kan börja vid 8 på morgonen och pågår sammanlagt i ca 2 dagar.

/Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppdatering kring fasadrenovering med eventuell balkongtillbyggnad på Fänriksgatan 6.

Vi genomförde extra stämman gällande balkongtillbyggnad i samband med
fasadrenoveringen på Fänriksgatan. På stämman beslutade vi att utreda vidare
vilka alternativ vi skulle kunna erbjuda de boende på vån 1.

Styrelsen har nu beslutat att gå vidare med Franska Balkonger på vån 1 och
arkitekten har fått till uppgift att rita upp balkongerna och sedan skicka in
underlaget för bygglov.

Det slutgiltiga beslutet kring balkongerna kommer tas på ordinarie årsstämma
och förhoppningsvis är bygglovet för de franska balkongerna klart till dess.

Hoppas ni får en glad påsk!

// Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Rengöring och förbättring av våra dag/spillvattens-brunnar

Vi har sedan en tid tillbaka haft problem med att råttor tagit sig upp via dag/spillvatten-ledningar till källaren på Färniksgatan samt fasaden utanför. Nu har vi i samverkan med Anticimex lagt ut gift på olika platser och vi har tillfälligt blivit kvitt råttorna.

Nu återstår att grundligt felsöka samtliga dag/spillvatten ledningar på Färniksgatan och i det arbetet ingår
att spola rent olika brunnar.
I samband med detta kommer vi även genomföra spolning och rengöring av samtliga brunnar på våra andra fastigheter.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Kallelse till extrastämma!

Styrelsen för BRF Bellevue i Göteborg kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 27 februari kl 18.00
Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6A
Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem.

Dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 • Val av ordförande på stämman
 • Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragning av styrelsens förslag för tillbyggnad av balkonger på Fänriksgatan 6
 • Beslut med anledning av styrelsens förslag till balkongtillbyggnanden
 • Stämman avslutas

Stämman kallas för att ta ställning till styrelsens förslag om en balkongtillbyggnad på Fänriksgatan 6. Balkongtillbyggnaden kommer att ske i samband med fasadrenoveringen. Renoveringen förväntas ske under hösten 2020. Fasadrenoveringen är en del av underhållsplanen och berörs inte av detta beslut. Syftet med balkongtillbyggnaden är att tillgodose medlemmarnas önskemål samt att öka värdet på det totala beståndet.

Styrelsens förslag till beslut är att godkänna balkongtillbyggnad för dem bostadsrättsinnehavare som så önskar på egen bekostnad.
I de hyresrätter vi innehar bekostas tillbyggnaden av föreningen med senare justerad hyra.

Väl mött!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Tillgång till container den 6 maj!

Den 6 maj kommer det en container på 20 kubik att placeras vid Fanjunkaregatan 2A tillsammans med en binge för elektronikskrot. I containern kan boende i Brf Bellevue i Göteborg slänga grovsopor. Containern kommer att finnas på platsen fram till 19.00.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Lust att medverka i styrelsearbetet?

Till årsmötet 2019 söker vi nya personer som är intresserad av styrelsearbete.

Vi vill hålla föreningen levande och förvalta fastigheterna/lägenheterna på ett ansvarsfullt sätt så att värdet står sig. Därför behöver vi fortsätta hitta bra folk och förnyad kompetens till styrelsen!

Är du ny i föreningen är du extra välkommen att höra av dig. Vi i valberedningen berättar gärna hur arbetet i styrelsen fungerar och vilka poster som behövs. OBS! Gäller även dig som har varit i föreningen länge.

Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet mejla: valberedningen@brfbellevue.se

Hör av dig så snart du kan!

Hälsningar från Valberedningen

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , | Leave a comment

Renovering av entréer på Fanjunkaregatan 2

I måndags påbörjades renovering av entréer på Fanjunkaregatan som en del av fastighetsskötseln. Arbete kommer pågå under dagtid mellan åtta och fem och det kan medföra störande ljud.

Har du några frågor går det bra att kontakta styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen Brf Bellevue i Göteborg

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , , , | Leave a comment